1 Comment on "งานยกเหล็กโครงหลังคาโรงงาน"

  1. ต้องการยกหลังคาโรงงาน กว้าง 66 เมตร ยาว 24 เมตรพร้อมเปลี่ยนหลังคาจากกระเบื้องเป็นเมทัลซีล
    ยกสูงจากเดิม 9 เมตรอีก 3 เมตร

Leave a comment

Your email address will not be published.


*